Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2017

Migráció, környezetvédelem – társadalom és természet

- tudományos tanácskozás -

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság minden év novemberében ünnepi tudományos tanácskozást szentel a Magyar Tudomány Ünnepének. Az idei, 2017-es tanácskozás Migráció, környezetvédelem – társadalom és természet c. alatt került megszervezésre, Újvidéken, a Tartományi Képviselőház tanácstermében.


A tanácskozást Dr. Szalma József akadémikus, a Társaság elnöke nyitotta meg.

A köszöntők során a tanácskozás résztvevőit üdvözölte és a tanácskozást jelenlétével megtisztelte mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Szakállas Zsolt, altitkár a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságon. A tanácskozást figyelemmel kísérte a sajtó is.

Jelen voltak a Vajdasági Rádió és Televízió, a Mozaik Televízió és a Magyar Szó újságírói.

Az ünnepi köszöntők után két kiemelt előadásra került sor. Elsőként Dr. Tattay Levente (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Budapest) tartotta meg Az Európai Unió menekültpolitikája c. előadását. Őt Kastori Rudolf (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja) követte A bór szerepe az élővilágban c. előadásával.


A kiemelt tanulmányok után a munka szekciókban folyt - előbb következtek a társadalomtudományi, majd a természettudományi témájú előadások. Az előadások tudományos szakterületek szerinti beosztása nem bontotta meg a tanácskozás plenáris jellegét.

A társadalomtudományi szekció keretében 22 tanulmány szerepelt, a jogtudomány, oktatásügy, történelem, kisebbségpolitika, szociológia és más tudományágak területéről. E szekcióban a következő tanulmányok szerepeltek: Dr. Mészáros Zoltán (főlevéltáros, Szabadkai Történelmi Levéltár, Szabadka) – Migrációk a Balkán történetében; Dr. Hegedűs Katalin (német nyelvtanár, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka) – Párhuzamok és eltérések Maria Terézia és Angela Merkel bevándorlás-politikája között; Dr. Tóth Glemba Klára (Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya, Tartományi Felsőoktatási és Tudományügyi Titkárság, tanácsos, Nagybecskerek) – Szociológiai kutatás a vajdasági magyar szórványban a vándorlási folyamatok tükrében; Dr. Prugberger Tamás (az MTA doktora, professzor emeritus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – Az Európába irányuló tömeges migráció etnográfiai, gazdasági, szociális és kulturális következményekkel járó hatásai; Dr. Szedmina Lívia (angol nyelvtanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka) – Az írek Amerikába való XIX. századi kivándorlásának társadalmi, politikai és gazdasági aspektusai; Dr. Csák Csilla (tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Állam- és Jog-tudományi Kar, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Miskolc) – A határon átnyúló kör-nyezetvédelem; Dr. Nagy Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – A környezetpolitika és a gazdasági szabályozás összefüggései, szabályozási lehetőségek; Dr. Szilágyi János Ede (habilitált egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – Az agrárszabályozás egyes határon átnyúló kérdései a népesedési politika szemszögéből; Szalma József akadémikus (az MTA doktora, nyugalmazott egye-temi tanár, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, Újvidék, egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék, Budapest) – A nemvagyoni kártérítés (sérelemdíj) a magyar magánjogban; Dr. Görög Márta (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, intézetvezető, Szeged) – Miként változik a titkos tudás megítélése az üzleti titok irányelv átültetésével?; Dr. Hegedűs Andrea (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Szeged) – A házastársak öröklési jogi helyzetének megváltozása Magyarországon; Dr. Farkas Csaba (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Szeged) – Öröklés jogi kérdések a társasági jogban; Dr. Bakos-Kovács Kitti (egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Szeged) – A termékbiztonság gazdasági és jogi összefüggései; Varga Imre (egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Szeged) – Mindenki egyért, egy mindenkiért: társult perek a hazai polgári eljárásban; Dr. Dudás Attila (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, Szabadka) – A szabadalmi jogi szabályozásának fejlődése Szerbiában az európai integrációs folyamatok fényében; Mgr. Bozóki Antal (nyugalmazott ügyvéd, a nemzetközi jogtudományok magisztere, Újvidék) – A délvidéki magyar közösség jogvédelmének és jogvédő szervezeteinek áttekintése, a nemzeti kisebbségi érdekérvényesítés útjai, valamint időszerű problémái; Matuska Márton (nyugalmazott újságíró, publicista, Újvidék) – Hiányzó gyászjelek; Bálint István (nyugalmazott újságíró, publicista, Újvidék) – A fasizmus visszakísért; Uri Ferenc (nyugalmazott történelemtanár, Újvidék) – Darányi Ignácról; id. Dr. Bagi Ferenc (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – A KMV szervezésének módja, és e szervezési módból is következő sajátosságai; Dr. Molnár Csikós László (egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – Az emig-ráns sajtó nyelvezete; Dr. Vitkay Kucsera Ágota (koncert és operaénekes, egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Művészeti Akadémia Dráma Tanszak, Szίnművészeti Tanszék, Újvidék) - Ábrahám Pál zenéje határtalan; ifj. Dr. Muhi Béla (egyetemi rendkívüli tanár, Educons Egyetem, Közgazdasági kar, Kamanc) – A marketing szerepe az ökológiai turizmus fejlesztésében Vajdaságban.


A természet- és műszaki tudományi szekcióban hét tanulmányban mutatták be a szerzők aktuális kutatásaik eredményeit a mezőgazdaság, környezetvédelem és műszaki tudományok területéről: Dr. Kiss E. Ernő (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Újvidék) – Hogyan lett a katalízis egzakt tudomány?; Dr. Mester Gyula (címzetes egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, Szabadka) – Autonóm önvezető robotautók; Dr. Simon János (főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka) – A testreszabott tömeggyártás informatikai háttere; Dr. Szabó Anita (főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Főiskola, Szabadka) – Drónok irányítása és jogi keretei; Tokody Dániel (Ph.D. hallgató, Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, beruházási projektkoordinátor, MÁV zrt., Budapest) – Okos városok tervezése; Dr. Kanizsai Viktor (osztályvezető, Információ Biztonsági Osztály, OTP Bank Szerbia, Újvidék) – Csúcstechnológiai zsarolás; Boros Béla (matematikatanár, Zentai Gimnázium, Zenta) – A háromdimenziós euklidészi tér c sugarú nyílt gömbjének vektortere és a relativisztikus sebességek Einstein-összeadásának összehasonlítása.

A tanácskozási kötet általános részeinek letölthető változata:

A kötet fedőlapja és belső címlapja
A kötet előszava
A kötetben szereplő tanulmányok szerzői
Zusammenfassung
Tartalomjegyzék
CIP

A tanulmányok letölthető változata:

Tattay Levente - Az Európai Unió menekültpolitikája

Kastori Rudolf - A bór szerepe az élővilágban

Mészáros Zoltán - Délszláv migrációs nyomás Magyarország felé az újkor hajnalától

Hegedűs Katalin - Párhuzamok és eltérések Maria Terézia és Angela Merkel bevándorlás-politikája között

Tóth-Glemba Klára - Szociológiai kutatás a vajdasági magyar szórványban a vándorlási folyamatok tükrében

Prugberger Tamás - Az Európába irányuló tömeges migráció etnográfiai, gazdasági, szociális, kulturális és jogi következményekkel járó hatásai

Szedmina Lívia - Az írek Amerikába való kivándorlásának társadalmi, politikai és gazdasági aspektusai a 19. században

Csák Csilla - Az ökológiai és az ökonómiai folyamatok együtthatása a környezetvédelem szemüvegén keresztül

Nagy Zoltán - A környezetpolitika és a gazdasági szabályozás összefüggései, szabályozási lehetőségek

Szilágyi János Ede - Magyarország földjogi szabályozásának egyes aktuális kérdései

Szalma József - A nemvagyoni kártérítés (sérelemdíj) a magyar magánjogban

Bakos-Kovács Kitti - A termékbiztonság gazdasági és jogi funkciói

Dudás Attila - A szabadalmi jogi szabályozás fejlődése Szerbiában az európai integrációs folyamatok fényében

Bozóki Antal - Nemzeti kisebbségi jogvédelem és jogvédők a Délvidéken

Matuska Márton - Hiányzó gyászjelek Szerbiában

Bálint István - A fasizmus visszakísértése

Bagi Ferenc - A KMV szervezésének módja és e szervezési módból is következő sajátosságai

Molnár Csikós László - Az emigráns sajtó nyelvezete

Vitkay Kucsera Ágota - Ábrahám Pál zenéje határtalan

Muhi Béla - A marketing szerepe az ökológiai turizmus fejlesztésében Vajdaságban

Kiss Ernő - Hogyan lett a katalízis egzakt tudomány?

Mester Gyula - Autonóm önvezető robot autók

Simon János - A testre-szabott tömeggyártás informatikai háttere

Szabó Anita - Drónok irányítása és jogi keretei

Tokody Dániel - Okos városok tervezése

Kanizsai Viktor - Csúcstechnológiai zsarolás

Boros Béla - Az euklidészi geometria alkalmazása a relativisztikus sebesség összeadásában