Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2014

Föld- és ingatlantulajdon, fenntartható mezőgazdasági fejlődés

- tudományos tanácskozás -

A Társaság 2014. november 15-én Újvidéken, a Tartományi Kormány harmadik emeleti tanácstermében, ünnepi tudományos tanácskozást szentelt a Magyar Tudomány Ünnepének. A minden évben rendszeresen megszervezésre kerültő tanácskozás ezen alkalommal a Föld- és ingatlantulajdon, fenntartható mezőgazdasági fejlődés címet viselte.

A tanácskozást Dr. Szalma József akadémikus, a Társaság elnöke nyitotta meg. A tanácskozást jelenlétével megtisztelte és a jelenlevőket köszöntötték Kocsis Károly akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság Elnöki Bizottságának elnöke és Dr. Vajda István, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának dékánja. A tanácskozást figyelemmel kísérte a sajtó is. Jelen voltak a Vajdasági Rádió és Televízió, a Mozaik Televízió és a Magyar Szó újságírói.

Az ünnepi köszöntőket követőn két kiemelt előadásra került sor. Elsőként Kocsis Károly akadémikus (az MTA levező tagja, az MTA a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke, az MTA Csillagászati és Földrajztudományi Kutatóközpontja Földrajztudományi Intézetének igazgatója, Budapest) tartotta meg Az MTA és a határon túli magyar tudományosság kapcsolata a Kárpát-medencében - különös tekintettel a Vajdaságra c. előadását. Ot Dr. Somogyi Sándor (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar és Mezőgazdasági Kar, professor emeritus a Pannon Egyetemen, Georgikon Mezőgazdasági Kar, Szabadka) követte A fenntartható fejlődés rendszerszemléletű vázlata c. előadásával.


A kiemelt tanulmányok után a munka szekciókban folyt - előbb következtek a társadalomtudományi, majd a természettudományi témájú előadások. Az előadások tudományos szakterületek szerinti beosztása nem bontotta meg a tanácskozás plenáris jellegét.


A társadalomtudományi szekció keretében 20 tanulmány szerepelt, a jogtudo-mány, oktatásügy, történelem, kisebbségpolitika, szociológia és más tudományágak területéről. E szekcióban a következő tanulmányok szerepeltek: Dr. Prugberger Tamás (az MTA doktora, professzor emeritus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – A termőföldöröklés speciális szabályozása a nyugat-európai államok-ban és ennek hiánya a magyar agrárjogban; Dr. Tattay Levente (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Budapest) – Földtulajdon-szerzés az Európai Unióban; Dr. Kurucz Mihály (egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest) – A tulajdonjog, mint magánjogi jogintézmény közjogi korlátozási rendszerének alapjai a magyar földforgalmi törvény tükrében; Dr. Csák Csilla (tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Miskolc) – A 'szennyező fizet' elv a fenntartható fejlődés szolgálatában; Dr. Nagy Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – A környezetvédelmi adózás; Dr. Szilágyi János Ede (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest) – A fenntartható vízkészlet-gazdálkodás jogi problémái; Dr. Olajos István (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – Az elővásárlás és az előhaszonbérlet szabályai a régi és az új földtörvényben; Dr. Nagypál Szabolcs (egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest) – A kizökkent világ megváltozásának fönntarthatósága egy filmalkotásban; Dr. Raisz Anikó (egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – Nemzetközi környezetjogi alapelvek a gyakorlatban; Dr. Téglási András (egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, Budapest) – A termőföld védelme a korábbi magyar Alkotmányban és az Alaptörvény hatálybalépését követően; Hornyák Zsófia (egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – A mezőgazdasági földek használatának korlátai; T. Kovács Júlia (PhD hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, Budapest) – A GMO-mentes Alaptörvény hatása a mezőgazdaságra; Bozóki Antal magiszter (ügyvéd - publicista, Újvidék) – Rehabilitálás és vagyon-visszaszármaztatás Szerbiában – gyakorlati ismeretek; Uri Ferenc (nyugalmazott történelemtanár, Újvidék) – A letűnőfélben lévő tanyavilág Bácskában; Matuska Márton (publicista, nyugalmazott újságíró, Újvidék) – Délszláv felszabadulás; Csorba Béla (főlektor, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – Fikció és oknyomozás (Illés Sándor Sirató c. regényének szociokulturális és történelmi referenciái); Bálint István (nyugalmazott újságíró - publicista, Újvidék) – A demokrácia válsága; Szedmina Lívia (angol nyelvtanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka, PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudomány Doktori Iskola, Amerikanisztika Szak) – Az ír-amerikai közösség szerepe az 1919-es ír parlament megalakulására; Dr. Muhi B. Béla (egyetemi docens, Educons Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Újvidék) és Jenei Ervin (okleveles közgazdász, Kanizsa) – Agrármarketing és a fenntartható mezőgazdasági fejlődés Szerbiában és Badis Róbert (szociológia tanár, Bolyai Tehetséggon-dozó Gimnázium és Kollégium, kutató, Identitás Kisebbségkutató Műhely, Zenta, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, Statisztika és Demográfia Szak) – A vajdasági magyarság demográfiai helyzete c. tanulmánya.

A természettudományi szekcióban kilenc tanulmányban mutatták be a szerzők aktuális kutatásaik eredményeit a mezőgazdaság, környezetvédelem, műszaki tudományok, fizika és vegytan területéről: Dr. Molnár Imre (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Újvidék) – A termőföldtől az asztalig; Dr. Bagi Ferenc (egyetemi rendkívüli tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Újvidék) – A szerbiai aflatoxin-szennyeződés okai és a gombaméreg szintjének ellenőrzése; Dr. Major Ferenc (nyugalmazott tudományos munkatárs, emeritus, Gyakorlati Agrártudományok Intézete, Belgrád) – A Szerb Köztársaság mezőgazdasági és falufejlesztési stratégiájának egy rövid, nem teljes elemzése a mezőgazdasági kistermelők jövőjének szempontjából; Dr. Kiss E. Ernő (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Újvidék) és Dr. Kiss E. Ferenc (tudományos munkatárs, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Újvidék) – A bruttó hazai termék es a széndioxid kibocsátás közötti összefüggések elemzése a jugoszláv utódálla-mok, valamint a BRICS es a G7 tagállamok példáin; Dr. Vajda István (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, dékán, Budapest) és Baranyai Marcell (egyetemi tanársegéd, Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamos-mérnöki Kar, Automatika Intézet, Budapest) – Szupravezetős villamos forgógépek; Dr. Mester Gyula (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest, Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Műszaki Intézet, Robotika Laboratórium, Szeged) – Robotika a felhőkben; Dr. Lendák Imre (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Műszaki Tudományok Kara, Újvidék) és Nemanja Kovacev (PhD hallgató, Újvidéki Egyetem, Műszaki Tudományok Kara, Újvidék) – Algoritmus alállomás körzetek egyvonalas megjelenítésére; Dr. Szabó Anita (főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Főiskola, Kishegyes) – Rohde & Schwarz eszközök a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán; Dr. Simon János (főiskolai tanársegéd, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka) – A tárgyak internete – Internet of Things (IoT).


Az említetteken kívül további szerzők jelentették be részvételüket, de a tanácsko-záson indokolt okokból személyesen nem tudtak jelen lenni: Dr. Mezey Barna (az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, az ELTE rektora, Budapest) – Földtulajdon a rendi társadalomban; Dr. Karácsony András (egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara, Filozófia Tanszék, az ELTE rektorhelyettese, Budapest) – A természet mint kulturális probléma; Dr. Miskolczi Bodnár Péter (tanszékvezető habilitált egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, a KRE rektorhelyettese, Budapest) – A mezőgazdasági termékértékesítés helyébe lépő új szerződéstípusok az új magyar Ptk-ban; Dr. Papp Tekla (egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi Intézet, Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszék, Budapest) – Timeshare-t megtestesítő értékpapír - a jogszerűség záloga?; Dr. Harsányi Gyöngyi (adjunktus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – A ha-szonbérleti jogviszony szabályozásához kapcsolódó pontjai az új magyar Ptk-ban és más jogszabályokban;  Dr. Svetozar Boškov (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Tanszék, Újvidék) és Dr. Stojkovski Boris (egyetemi tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Tanszék, Újvidék) – Varga Ottó tankönyveinek szerb nyelvű fordításairól; Dr. Szőke Anna (néprajzkutató, Kishegyes) – A történelmi tényezők hatása a földbirtok értékének alakulására a Vajdaságban; Dr. Rajnai Zoltán (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest) – Elektronikus adatkezelő rendszerek kockázat elemzési módszerei; valamin Dr. Cvetityanin Lívia (egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Műszaki Tudományok Kara, Mechanikai Tanszék, Újvidék) – Változó tömegű test dinamikája.

A kötet Szabadkán került nyilvános könyvbemutatóra, a Szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében került sor, 2015. április 23-án, 19 órai kezdettel. A társadalomtudományi tanulmányokat Dr. Dudás Attila, egyetemi docens mutatta be, míg a természet- és műszaki tudományi tanulmányokat Dr. Kiss Ernő, nyugalmazott egyetemi tanár.

 

A tanácskozási kötet általános részeinek letölthető változata:

A kötet fedőlapja és belső címlapja
A kötet előszava
A kötetben szereplő tanulmányok szerzői
Zusammenfassung
Tartalomjegyzék
CIP

A tanulmányok letölthető változata:

Kocsis Károly - Az MTA és a határon túli magyar tudományosság kapcsolata a Kárpát-medencében - különös tekintettel a Vajdaságra

Mezey Barna - A birtokról és a birtoklásról a feudális-rendi magánjogban

Somogyi Sándor - A fenntartható fejlodés rendszerszemléletu vázlata

Prugberger Tamás - A termoföldhasználat-hasznosítás és birtoklás, valamint a termoföldforgalom jogi szabályozásának kihatása a természet-, és a környezetvédelemre

Tattay Levente - Földtulajdon-szerzés az Európai Unióban

Karácsony András - A természet mint kulturális probléma

Miskolczi Bodnár Péter - A mezogazdasági termékértékek eloállítására és forgalmazására vonatkozó szabályozás változása a magyar jogban

Kurucz Mihály - Gondolatok a magyar földforgalmi törvény uniós jogi feszültségpontjainak kérdéseirol

Papp Tekla - Timeshare-t megtestesíto értékpapír – a jogszeruség záloga?

Csák Csilla - A „szennyező fizet” elv a fenntartható fejlődés szolgálatában

Nagy Zoltán - A környezetvédelmi adózás

Szilágyi János Ede - Az uniós Víz-keretirányelv költségmegtérülésének elve az Európai Bíróság esetjogának tükrében

Olajos István - Az elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlásának szabályai

Harsányi Gyöngyi - A haszonbérleti szerződés „régi-új” szabályai az új magyar Polgári Törvénykönyvben

Nagypál Szabolcs - A kizökkent világ megváltozásának fönntarthatósága egy filmalkotásban

Raisz Anikó - Nemzetközi környezetjogi alapelvek a gyakorlatban

Téglási András - A termőföld védelme a korábbi magyar Alkotmányban és az Alaptörvény hatálybalépését követően

Hornyák Zsófia - A mezogazdasági földek használatának korlátai

T. Kovács Júlia - A GMO-mentes Alaptörvény hatása a mezogazdaságra – különös tekintettel a visszaszerzett EU tagállami szuverenitásra és a TTIP-re

Bozóki Antal - Rehabilitálás és vagyon-visszaszármaztatás – törvény és gyakorlat

Stojkovski Boris, Boškov Svetozar - Varga Ottó történelem tankönyveinek szerb nyelvu fordításairól

Uri Ferenc - A letűnőfélben lévő tanyavilág a Bácskában

Matuska Márton - Hódítási étvágy és vérengzés

Csorba Béla - Fikció és/vagy oknyomozás?

Bálint István - A demokrácia válsága

Szedmina Lívia - Az ír-amerikai közösség szerepe az 1919-es ír parlament megalakulásában

Muhi B. Béla, Jenei Ervin - Agrármarketing és a fenntartható mezőgazdasági fejlődés Szerbiában

Szoke Anna - A történelmi tényezok hatása a földbirtok értékének alakulására a Vajdaságban

Badis Róbert - A vajdasági magyarság fogyatkozásának jellemzoi – A 2011-es népszámlálási eredmények ismertetése

Molnár Imre - A termoföldtol az asztalig

Bagi Ferenc - A szerbiai aflatoxin-szennyezodés okai és a megelozés lehetoségei

Major Ferenc - A Szerb Köztársaság mezogazdasági és falufejlesztési stratégiájának egy rövid, nem teljes elemzése a mezogazdasági kistermelok jövojének szempontjából

Kiss Ernő, Kiss E. Ferenc - A bruttó hazai termék és a szén-dioxid-kibocsátás közötti összefüggések elemzése a jugoszláv utódállamok, valamint a BRICS és a G7 tagállamok példáin

Rajnai Zoltán - Elektronikus adatkezelo rendszerek kockázat elemzési módszerei

Vajda István, Baranyai Marcell - Szupravezető anyagok alkalmazása villamos gépekben

Cvetityanin Lívia - Változó tömegu test dinamikája

Mester Gyula - Robotika a felhokben

Lendák Imre, Kovacev Nemanja - Algoritmus alállomás-körzetek egyvonalas megjelenítésére

Szabó Anita - Rohde & Schwarz eszközök a Szabadkai Muszaki Szakfoiskolán

Simon János - A tárgyak internete – Internet of Things (IoT)