Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2012

Magyar nyelvű oktatás és kutatás

- tudományos tanácskozás -

A Társaság 2012. november 24-én Újvidéken, a Tartományi Kormány harmadik emeleti tanácstermében, ünnepi tudományos tanácskozást szentelt a Magyar Tudomány Ünnepének. A minden évben rendszeresen megszervezésre kerültő tanácskozás a Magyar nyelvű oktatás és kutatás címet viselte. A tanácskozást a szervezőbizottság a nem rég elhunyt Dr. Tóth Lajos, kiemelkedő pedagógus professzor, valamint Dr. Pál Tibor egyetemi docens és Dr. Gaál Ferencz akadémikus emlékének és munkásságának szentelte.


A tanácskozást Dr. Szalma József akadémikus, a Társaság elnöke nyitotta meg. A tanácskozást jelenlétével megtisztelte és a jelenlevőket köszöntötték Nikowitz Oszkár, a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövete, és Dr. Lengyel László, a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási és tudományos ügyekkel megbízott tanácsosa. A tanácskozást figyelemmel kísérték a vajdasági magyar sajtó képviselői is.

Az ünnepi köszöntőket követőn két kiemelt előadásra került sor. Dr. Hamza Gábor akadémikus (az MTA rendes tagja, tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék) Gondolatok a magyar nyelven folyó jogászképzésről a Kárpát-medencében címmel tartott előadását. Ezt követően Dr. Karácsony András (egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara, Filozófia Tanszék, az ELTE rektorhelyettese) követte Az állam- és a politikatudomány viszonya a jogtudományhoz a jogi kari oktatásban című előadására került sor.


A kiemelt referátumokat a Dr. Tóth Lajos, Gaál Ferencz akadémikus és Dr. Pál Tibor emlékének szentelt előadásokat felölelő szekció követte. Munkasságuk méltatatták: Dr. Kaszás Károly (egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar): Prof. Dr. Tóth Lajos egy gyermek szemével; Belovai József (nyugalmazott történelemtanár): Dr. Tóth Lajos utolsó nyilvános szerepvállalása - Szeged, 2012; Uri Ferenc (nyugalmazott történelemtanár): Dél-Baranya és Kelet-Szlavónia magyar iskolai 1918- tól 1955-ig (Dr. Tóth Lajos emlékére); Dr. Papp Zsigmond (tudományos munkatárs, Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet): Az analitikai kémia hazai doyenje volt: Gaál Ferenc (1941−2011); Stojkovski Boris magiszter (egyetemi tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Tanszék): Egy befejezetlen tudományos pályafutás – In memoriam dr. Pál Tibor.


A társadalomtudományok terülétéről a tanácskozáson tizenhét előadó vett részt: Dr. Prugberger Tamás DSC (tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Agrárjogi Tanszék): A jogi értékek világa jogdogmatikai és jogrendszertani összefüggésben, valamint a jogi oktatás és kutatás e téren fennállóhiányosságai; Dr. Tattay Levente (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar): A kutatóegyetemek Magyarországon; Dr. Csécsy György (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék): A szellemi alkotások jogának fogyasztóvédelmi aspektusai; Dr. Papp Tekla (docens, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék): Gazdasági/üzleti kockázat – mint szerződési körülmény – megítélése a magánjogban és a versenyjogban; Dr. Szikora Veronika (docens, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék): A társasági jog az új magyar Ptk.-ban; Hajnal Zsolt (doktorjelölt, egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék): A közös európai szerződési jog mint választható jogintézmény; Török Éva (doktorjelölt, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék): A szerződések létrehozásnak alapkérdései; Dr. Molnár Csikós László (egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék): Szükség van-e napjainkban a magyar nyelvtan tanítására; Stojkovski Boris magiszter (egyetemi tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Tanszék): Egy doroszlói szentkút-falkép bizánci vonatkozásai; Belovai József (nyugalmazott történelemtanár): Dr. Szentkláray Jenő reflexiója a Dél-magyarországi szerb történetírásról; Hegedűs Katalin (nemét nyelvtanár, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, PhD hallgató): Magyarok és svábok egymás mellett élése a Vajdaságban a két világháború között; Matuska Márton (publicista, nyugalmazott újságíró): Pásztorverés kora (Az egyházak tanúságtétele az üldöztetések idején), Bálint István (publicista, nyugalmazott újságíró): Mi lesz veled emberke? Dr. Tóth Glemba Klára (szociológus, Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya, a Tartományi Népjóléti és Népszaporulati Titkárság titkárhelyettese): A bánáti fiatalok olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata az oktatási rendszer tükrében; Takács Izabella magiszter (tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, PhD hallgató, Szabadka): A dadogás és az inkluzív oktatás helyzete; Dr. Muhi B. Béla (docens, Educons Egyetem, Ügyviteli Közgazdaságtudományi Kar, Turisztikai Tanszék): Az iskolamarketing elméleti és gyakorlati kérdései; valamint Muhi Béla (okleveles fizikus, Svetozar Marković Gimnázium, a Corvinus Egyetem konzulens tanára): Kutató diákok, ifjú tehetségek - Tíz éves a vajdasági GENIUS tehetséggondozó mozgalom c. tanulmánya.


A természettudományi szekcióban tizenkét előadás szerepelt: Dr. Kaszás Károly (egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar): A vajdasági magyar műszaki nyelv helyzete és problémái; Dr. Molnár Imre (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdaság-tudományi Kar): A földműveléstan oktatásának fejlődése; Dr. Putarics Ivánszky Veronika (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Meliorációs Intézet, Újvidék): Rizstermesztés a Vajdaságban; Dr. Bikit István (egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Fizika Intézet): Mi az a sötét anyag es energia a világűrben?; Dr. Erdélyi Éva (docens, Budapesti Gazdasági Főiskola): Fenntartható fejlődés–fenntartható oktatás, egy matematikus (?) szemével; Dr. Kiss E. Ernő (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar), Dr. Kiss E. Ferenc (tudományos munkatárs, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar): Termodinamika a társadalomtudományokban; Dr. Pósa Mihály (docens, Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Gyógyszerészet-tudományi Tanszék): Megjegyzések (észrevételek) a szabad energia és a szabad entalpia fogalmához; Dr. Szabó Anita (főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Főiskola) - FIR és IIR szűrők tervezése digitális jelfeldolgozás területén; Dr. Mester Gyula (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Műszaki Intézet, Szabadka) - Robotszerű helikopter irányítása; valamint Simon János (főiskolai tanársegéd, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, PhD hallgató, Szabadka) - Mobil robotok az oktatásban.


Az említetteken kívül további szerzők jelentették be részvételüket, de a tanácskozáson indokolt okokból személyesen nem tudtak jelen lenni: Dr. Glatz Ferenc akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar): Egyetemesen gondolkodni, anyanyelven beszélni, írni; Dr. Csécsy Andrea (docens, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék): Fogyasztóvédelmi szabályok az új Polgári Törvénykönyvben; Dr. Olajos István (docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Agrár- és Munkajogi Tanszék): Az agrár-és környezetjogi oktatás helyzete Magyarországon; Dr. Orosz Ildikó (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézete): A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján a regionális nyelvekről 2012-ben elfogadott törvény tükrében; Ricz András (PhD hallgató, kutató, Regionális Tudományi Társaság), Dr. Somogyi Sándor (nyugalmazott egyetemi tanár, professor emeritus, Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdasági Kar): A mezőgazdasági szaktanácsadás és az oktatás, továbbképzés; Dr. Szőke Anna (néprajzkutató, Kishegyes): Néptanítók hagyományőrző munkássága és Dr. Cvetićanin Lívia (egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Műszaki Tudományok Kara): Változó tömegű test rezgése;


A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken – 2012 (Magyar nyelvű oktatás és kutatás) tudományos tanácskozáson összesen 41 tanulmány hangzott el, illetve lett bejelentve.

A kötet újvidéki könyvbemutatójára 2013. november 29-én került sor a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ klubtermében, 17 órai kezdettel. A társadalomtudományi tanulmányokat Dr. Dudás Attila, egyetemi tanársegéd mutatta be, míg a természet- és műszaki tudományi tanulmányokat Dr. Kiss Ernő, nyugalmazott egyetemi tanár.

A kötet szabadkai könyvbemutatójára 2013. december 19-én került sor a Szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében, 19 órai kezdettel. A társadalomtudományi tanulmányokat Dr. Dudás Attila, egyetemi tanársegéd mutatta be, míg a természet- és műszaki tudományi tanulmányokat Dr. Pósa Mihály, egyetemi rendkívüli tanár.

A tanácskozási kötet általános részeinek letölthető változata:

A kötet fedőlapja és belső címlapja
A kötet előszava
A kötetben szereplő tanulmányok szerzői
Zusammenfassung
Tartalomjegyzék
CIP

A tanulmányok letölthető változata:

Hamza Gábor - Gondolatok a magyar nyelven folyó jogászképzésről a Kárpát-medencében

Karácsony András - Az állam- és a politikatudomány helyzete a jogi kari oktatásban

Kaszás Károly - Prof. Dr. Tóth Lajos egy gyermek szemével

Uri Ferenc - Magyar iskolák Baranyában és Kelet-Szlavóniában (1918-1955)

Papp Zsigmond - Az analitikai kémia hazai doyenje volt: Gaál Ferenc (1941−2011)

Stojkovski Boris - Egy befejezetlen tudományos pálya In memoriam: Dr. Pál Tibor (1963-2012)

Prugberger Tamás - A jogi értékek világa jogdogmatikai és jogrendszertaniösszefüggésben, a jogi oktatás és kutatás e téren fennálló hiányosságai

Tattay Levente - A kutató egyetemek Magyarországon

Csécsy György - A szellemi alkotások jogának fogyasztóvédelmi aspektusai

Papp Tekla - Gazdasági/üzleti kockázat – mint szerződési körülmény – megítélése a magyar magánjogban és versenyjogban

Szikora Veronika - Az új magyar Polgári Törvénykönyv kodifikációja és társasági jogi összefüggései (nemzetközi kitekintéssel)

Csécsy Andrea - Fogyasztóvédelmi sajátosságok az atipikus szerződések körében

Hajnal Zsolt - Lehet-e szabad a fogyasztói szerződésekre alkalmazandó jog megválasztása?

Török Éva - A szerződés létrehozásának egyes kérdései, különös tekintettel az értelmezésre

Molnár Csikós László - Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására?

Stojkovski Boris - Egy doroszlói Szentkút falképének bizánci vonatkozásai

Belovai József - Dr. Szentkláray Jenő reflexiója a Dél-magyarországi szerb történelemírás szemléletéről

Hegedűs Katalin - Magyarok és svábok egymás mellett élése a Vajdaságban a két világháború között

Matuska Márton - Pásztorverés kora - Az egyházak tanúságtétele az üldöztetések idején (a Délvidéken)

Galambos László - Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték

Bálint István - Mi lesz veled, emberke?

Tóth Glemba Klára - A bánáti fiatalok olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata az oktatási rendszer tükrében

Takács Izabella - A dadogás és az inkluzív oktatás helyzete

Somogyi Sándor, Ricz András - A mezőgazdasági szaktanácsadás és az oktatás, továbbképzés

Muhi B. Béla - Az iskolamarketing elméleti és gyakorlati kérdései

Muhi Béla - Kutató diákok, ifjú tehetségek - Tíz éves a vajdasági GENIUS tehetséggondozó mozgalom

Szőke Anna - Néptanítók hagyományőrző munkássága

Kaszás Károly - A vajdasági magyar műszaki nyelv helyzete és problémái

Molnár Imre - A földműveléstan oktatásának története

Putarich Ivánszky Veronika - Rizstermesztés a Vajdaságban

Bikit István - Mi az a sötét anyag és a sötét energia?

Cvetityanin Lívia - Változó tömegű test dinamikája

Kiss Ernő, Kiss E. Ferenc - Termodinamika a társadalomtudományokban

Pósa Mihály - Megjegyzések (észrevételek) a szabad energia és a szabad entalpia fogalmához

Szabó Anita - FIR és IIR szűrők tervezése digitális jelfeldolgozás területén

Mester Gyula, Rodić Aleksandar - Négyrotoros robothelikopter modellje és irányítása

Simon János - Mobil robotok az oktatásban