Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2011

A délvidéki magyarság múltja, jelene és jövője

- tudományos tanácskozás -

A Társaság 2011-es évi a Magyar Tudomány Ünnepének szentelt tanácskozása A délvidéki magyarság múltja, jelene és jövője c. alatt került megszervezésre, melynek keretén belül a társadalomtudományi szekció tanulmányait Dr. Dr. Hegedűs Antal emlékének és munkásságának szentelte, míg a természettudományi szekció tanulmányait Dr. Ribár Béla akadémikusnak. A tanulmányok délvidéki magyar közösségünk sorsát és sorskérdéseit, délvidéki magyar tudományosságunkat, magyar anyanyelvű és szellemiségű oktatásunkat és kutatásainkat, népünk itthoni helyzetét a múltban és jelenben, jövőképünket, lehetőségeinket, anyaországi és nemzetközi tudományos és társadalmi kapcsolataink ápolását érintették.
Mint minden évben, a tanácskozásnak 2011-ben is Újvidék adott otthont, a Tartományi Kormány harmadik emeleti tanácstermében, november 12-én, 10 órai kezdettel.


A tanácskozást Dr. Szalma József akadémikus, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, az MTA doktora, a Társaság elnöke nyitotta meg. A köszöntők során a tanácskozás résztvevőit üdvözölte és a tanácskozást jelenlétével megtisztelte Dr. Berényi János, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnöke, Dr. Lengyel László, a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási és tudományos ügyekkel megbízott tanácsosa és Nikowitz Oszkár a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövete. A tanácskozást figyelemmel kísérte a sajtó is. Jelen voltak a Vajdasági Rádió és Televízió és a Magyar Szó újságírói.

Az ünnepi köszöntőket két kiemelt plenáris előadás követett. Elsőként Dr. Glatz Ferenc akadémikus, az MTA rendes tagja, az MTA Történettudományi Intézetének igazgatója, az MTA volt elnöke, tartotta meg Magyar Tudományosság a Kárpát-medencében és Európában c. előadását.

Őt Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára, az ELTE rektora követte Új magyar felsőoktatási koncepció c. előadásával.


A kiemelt referátumokat Dr. Ribár Béla akadémikus és Dr. Dr. Hegedüs Antal emlékének szentelt tanulmányok követték. A következő felszólalók méltatták munkásságukat: Dr. Kiss Ernő (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Fizikai Kémia és Katalízis Laboratórium, Újvidék) - Ribár Professzor Úr emlékére; Dr. Dušan Lazar (egyetemi rendkívüli tanár, Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Fizika Intézet, Újvidék) - Prof. Dr. Ribár Béla – professzor, főnök és munkatárs; Muhi Béla (okleveles fizikus, Svetozar Marković Gimnázium, a Corvinus Egyetem konzulens tanára, Újvidék) - Ribár Béla - egy példamutató életpálya; Dr. Pál Tibor (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Tanszék, Újvidék) – Hegedűs Antal, a történész; Hegedűs Katalin (nemét nyelvtanár a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, PhD hallgató, Szabadka) – Azért bírállak, mert szeretlek - Dr. Hegedűs Antal és a katolikus egyház és Dr. Tóth Lajos (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Újvidék) – Barátaimra emlékezek: Ribár Béla és Hegedűs Antal.


A kiemelt előadások és a Dr. Ribár Bélának és Dr. Dr. Hegedüs Antalnak szentelt felszólalások után a munka szekciókban folyt - előbb következtek a társadalomtudományi, majd a természettudományi témájú előadások. Az előadások tudományos szakterületek szerinti beosztása nem bontotta meg a tanácskozás plenáris jellegét.


A társadalomtudományi szekció keretében tizenkilenc szerző vett részt referátummal a jogtudomány, oktatásügy, történelem, kisebbségpolitika, könyvtár- és levéltártudomány és más tudományágak területéről. E szekcióban a következő referátumok szerepeltek: Dr. Szalma József akadémikus (a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, az MTA doktora, egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, Újvidék) – Az új magyar Alaptörvény és a precedensjog; Dr. Szabó Imre (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, dékán, Szeged) - Lehet-e perjogi módosításokkal segíteni a vállalkozásokon?; Dr. Prugberger Tamás (az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, professor emeritus, Miskolc) - A jogi normák a természeti és a társadalmi törvényszerűségek összefüggésrendszerének tükrében; Dr. Bíró György (egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – Bizalmi tartalmú tartós szerződések felmondásának jogszerűsége; Dr. Hegedűs Andrea (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged) - A magyar családi jog az új Ptk-ban - A jogterületet érintő főbb változások; Visontai-Szabó Katalin (Szegedi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kar, PhD hallgató, Szeged) - Lelki betegségek a gondnoksági perekben; Dr. Györe Zoltán (egyetemi rendkívüli tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Tanszék, Újvidék) - Bácska települései a XIX. század elején - demográfiai vázlat; Dr. Gavrilović Vladan (egyetemi rendkívüli tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Tanszék, Újvidék), Dr. Pál Tibor (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Tanszék, Újvidék) - A bácskai ortodox püspökség összeírása 1823-1844; Mgr. Rontó Bozóki Judit (történelemtanár, Ady Endre Általános Iskola, Torda) - Történelmi alapfogalmak a vajdasági magyar általános iskolai oktatásban; Belovai József (nyugalmazott történelemtanár,Szeged-Nagybecskerek) - Szentkláray Jenő és Dél-Magyarország historizmusa a XIX. század második felében és a XX. század kezdetén; Mezei Zsuzsanna (levéltáros, Vajdasági Levéltár, Újvidék) - Az 1944-től kezdődő délvidéki atrocitások adatbázisa mint történeti forrás; Uri Ferenc (nyugalmazott történelemtanár, Újvidék) - A magyar iskolák története Szerémségben; Galambos László (okleveles jogász, Újvidék) - Tisza Kálmánról: Érdemeit elhallgatták, hibáit kőbe vésték; Szedmina Lívia (angol nyelvtanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, PhD hallgató, Szabadka) - John Devoy és az ír függetlenség; Bálint István (nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Újvidék) - Van-e vajdasági-délvidéki magyar identitás?; Mgr. Takács Izabella (tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, PhD hallgató, Szabadka) - Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona; Dr. Szőke Anna (néprajzkutató, kulturális antropológus, Kishegyes) - A tér és az idő szakralizációjáról és Dr. Lepeš Josip (egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka) - Magyar sport és nemzeti identitás a Vajdaságban.


A természettudományi szekcióban kiemelkedő hazai kutatóink mutatták be aktuális kutatásaik eredményeit a mezőgazdaság, környezetvédelem, műszaki tudományok, fizika, vegytan, valamint az élelmiszeripari technológiák területéről: Dr. Molnár Imre (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, Újvidék) - A földműveléstan fejlődésének története a Vajdaságban; Dr. Berényi János (tudományos tanácsos, egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kutatóintézet, Újvidék) - Organikus növénynemesítés és organikus vetőmagtermesztés; Dr. Könyves Tibor (egyetemi docens, Megatrend Tudományegyetem, Bioélelmiszertermelői Kar, Topolya) - A cigája fajta jelene és jövője a Vajdaságban; Dr. Pósa Mihály (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Gyógyszerészeti Tanszék, Újvidék) - A Shennon-féle entrópia, mint molekula deszkriptor a szteroidvázas vegyületeknél; Dr. Szebenyi Anna (egyetemi tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Gyógyszerészettudományi Tanszék, Újvidék) - Neuronhálók alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben; Dr. Mester Gyula (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi- és Informatika Kar, Műszaki Informatikai Tanszék, Szabadka) - Személyi robotikai platformok fejlesztése és alkalmazása; Simon János (főiskolai tanársegéd, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, PhD hallgató, Szabadka) - Mobil merőállomás navigációja kontrollált mikroklimatikus környezetben Dr. Putarics Ivánszky Veronika (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Meliorációs Intézet, Újvidék) - Kihasználatlan vízenergia a Vajdaság területén.


Az említetteken kívül, további szerzők jelentették be referátumaikat, de a tanácskozáson indokolt okokból személyesen nem tudtak jelen lenni: Dr. Hamza Gábor akadémikus (az MTA rendes tagja, tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék, Budapest) - Werbőczy Tripartituma mint sajátos jogforrás; Dr. Szalma Mária (egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Újvidék) - Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében; Szekeres Diána (főiskolai tanársegéd, Budapesti Gazdasági Főiskola, Gazdálkodási Kar, Zalaegerszeg, PhD hallgató, Zalaegerszeg) - Általános bevezetés a választottbíráskodás világába, betekintés a gazdasági mediáció alkalmazásába a lehetőségek és a szabályozás tükrében; Mgr. Boris Stojkovski (egyetemi tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Tanszék, Újvidék) - Szabadka a hódoltság korában; Janjić Ivana (egyetemi tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Román Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) - Románok Hegedűs Antal műveiben; Dr. Somogyi Sándor (nyugalmazott egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdasági Kar, Keszthely, professor emeritus, Szabadka), Ricz András, (Regionális Tudományi Társaság, PhD hallgató, Szabadka) - Észak-Vajdaság gazdasági fejlődésének lehetséges forgatókönyvei és Mgr. Muhi B. Béla (egyetemi tanársegéd, Educons Egyetem, Ügyviteli Közgazdaság-tudományi Kar, Újvidék) - A turizmus és a környezet kölcsönhatásai és .

A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken – 2011 (A délvidéki magyarság múltja, jelene és jövője) tudományos tanácskozáson összesen 40 tanulmány hangzott el, illetve jelentettek be, a társadalom- és természettudományok  területén folyó kutatásokról. A tanácskozási kötet 2012 végén jelent meg.

A kötet újvidéki könyvbemutatójárara 2013. január 22-én került sor a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ klubtermében, 17 órai kezdettel. A társadalomtudo-mányi szekció referátumait Matuska Márton, pulicista mutatta be, míg a természettudományi szekció referátumait Dr. Kiss Ernő, egyetemi tanár.

A szabadkai könyvbemutatóra 2013. március 15-én került sor a Városi Könyvtár olvasótermében, 19 órai kezdettel. A társadalomtudományi szekció referátumait Dr. Somogyi Sándor, míg a természettudományi szekció referátumait Dr. Mester Gyula, egyetemi tanárok mutatták be.

A tanácskozási kötet általános részeinek letölthető változata:

A kötet fedőlapja és belső címlapja
A kötet
előszava
A kötetben szereplő tanulmányok szerzői
Zusammenfassung
Tartalomjegyzék
CIP

A tanulmányok letölthető változata:

Glatz Ferenc - Magyar tudományosság a Kárpát-medencében és az európai kulturális térben

Hamza Gábor - Werbőczy Tripartituma mint sajátos jogforrás

Mezey Barna - Új magyar felsőoktatás (adalékok a nemzeti felsőoktatási törvény történetéhez)

Kiss Ernő - Ribár Professzor Úr emlékére

Lazar Dušan - Prof. Dr. Ribár Béla - professzor, főnök és munkatárs -

id. Muhi Béla - Ribár Béla – egy példamutató életpálya

Szalma József - Hegedűs Antal, történész és lelkész

Pál Tibor - Dr. Hegedűs Antal, a történész

Hegedűs Katalin - Dr. Hegedűs Antal

Janjić Ivana - A románok Hegedűs Antal műveiben

Tóth Lajos - Barátaimra emlékezem

Szalma József - Az új magyar Alaptörvény és a precedensjog

Szabó Imre - Lehet-e perjogi módosításokkal segíteni a vállalkozásokon?

Szalma Mária - Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében

Prugberger Tamás - A jogi normák a természeti és a társadalmi törvényszerűségek összefüggésrendszerében

Bíró György - Bizalmi tartalmú facere szerződések felmondásának jogszerűsége

Hegedüs Andrea - A magyar családi jog az új Ptk.-ban

Visontai-Szabó Katalin - Lelki betegségek a gondnoksági perekben

Szekeres Diána - Általános bevezetés a választottbíráskodás világába, betekintés a gazdasági mediáció alkalmazásába a lehetőségek és a szabályozás tükrében

Györe Zoltán - Bácska demográfiai és gazdasági jellemzői a XIX. század elején

Pál Tibor, Gavrilović Vladan - A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844

Stojkovski Boris - Szabadka a hódoltság korában

Rontó Bozóki Judit - Történelmi alapfogalmak a vajdasági magyar általános iskolai oktatásban

Belovai József - Szentkláray Jenő és Dél-Magyarország historizmusa a XIX. sz. második felében és a XX. sz. kezdetén

Mezei Zsuzsanna - A délvidéki áldozatok adatbázisa mint történeti forrás (1944 derekától 1948-ig)

Uri Ferenc - A szerémségi iskolák története

Szedmina Lívia - John Devoy és az ír függetlenség

Bálint István - Van-e vajdasági-délvidéki magyar identitás?

Takács Izabella - Kétnyelvű környezetben élő diákok (szerb és magyar anyanyelvűek) mentális lexikona

Szőke Anna - A tér és idő szakralizációja az érintkezési pontok formarendjében

Somogyi Sándor, Ricz András - Észak-Vajdaság gazdasági fejlődésének lehetséges forgatókönyvei

ifj. Muhi B. Béla - A turizmus és a környezet kölcsönhatásai

Molnár Imre - A földműveléstan fejlődésének története

Berényi János - Organikus növénynemesítés és organikus vetőmagtermesztés

Könyves Tibor, Mišćević Branislav, Forgó Hermina, Király Csaba és Ivanc Aleksandar - A cigája fajta eredete, jelene és jövője a Vajdaságban

Pósa Mihály - A Shannon-féle entrópia mint molekula deszkriptor a szteroid vázas vegyületeknél

Szebenyi Anna - Neuronhálók alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben

Mester Gyula - Személyi robotikai platformok fejlesztése és alkalmazása

Simon János - Mobil merőállomás navigációja kontrollált mikroklimatikus környezetben

Putarich Ivánszky Veronika - Kihasználatlan vízenergia a Vajdaság területén