Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2010

- tudományos tanácskozás -

A Társaság Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2010 elnevezésű tudományos tanácskozásának 2010-ben is Újvidék adott otthont, a Tartományi Kormány harmadik emeleti tanácstermében, november 13-án, 10 órai kezdettel.

A tanácskozást Dr. Szalma József akadémikus, az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karának rendes egyetemi tanára, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Társaság elnöke nyitotta meg. A köszöntők során a tanácskozás résztvevőit üdvözölte és a tanácskozást jelenlétével megtisztelte Dr. Pap Endre akadémikus, az Újvidéki Egyetem Természettudományi Kara Matematika és Fizika Tanszékének rendes egyetemi tanára, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke, Babity János, a Magyar Köztársaság Szabadkai Főkonzulátusának nevében és ifj. Dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

Az ünnepi köszöntők után két plenáris előadás következett. Elsőként Dr. Kastori Rudolf akadémikus, nyugalmazott egyetemi tanár, az MTA külső tagja, Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja tartotta meg Szennyezett talaj fitoremediációja – lehetőségek és korlátok c. előadását. Őt Dr. Prugberger Tamás professor emeritus, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Munkajogi és Agrárjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora követte A lakossági és az előállítói „fogyasztással” összefüggő jogügyletek társadalompolitikai és jogi problémái c. előadásával.

A plenáris előadások után a munka szekciókban folyt - előbb következtek a társadalomtudományi, majd a természettudományi témájú előadások.

A társadalomtudományi szekció keretében több mint húsz szerző vett részt referátummal a jogtudomány, oktatásügy, történelem, kisebbségpolitika, könyvtár- és levéltártudomány és más tudományágak területéről. E szekcióban a következő referátumok szerepeltek: Dr. Pákozdy Csaba (adjunktus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Európai és Nemzetközi Jogi Intézet) - Kisebbségvédelem az EBESZ Kisebbségi Főbiztosának ajánlásaiban, Majtényi Markovics András (okleveles jogász) - Egy kisebbségi (szerzett) jog  kialakulása - az Újvidéki Rádió (és Televízió) példateremtő szerepe a médiajog  terén, Hegedűs Dévaváry Katalin (PhD hallgató, Belgrádi Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kultúrológiai Szak, nemét nyelvtanár a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán) - Söpörjük a szőnyeg alá!? Pedofília a világi- és az egyházjogban, Dr. Tóth Lajos (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar) – Nemzeti önismeret, önbecsülés, nemzettudat, Bálint István (nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista) - A nemzeti identitás válsága, Dr. Pál Tibor (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Tanszék) – A „királynő tábornoka” - 300 éve született gróf Hadik András, Stojkovski Boris magiszter (egyetemi tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Tanszék) - Egy bizánci könyv a reneszánszi Bácson, Uri Ferenc (nyugalmazott történelemtanár) - Csúrog, a magyarság második betelepítéséről (1873), Mezey Zsuzsanna (levéltáros, Vajdasági Levéltár) - Az 1944-45-ös vajdasági atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltár fondjaiban, Szedmina Lívia (PhD hallgató, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudomány Doktori Iskola, Amerikanisztika Szak, angol nyelvtanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola) - Nagy utazás – az ír-amerikai delegáció írországi látogatása 1919 tavaszán, Dr. Somogyi Sándor (nyugalmazott egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdasági Kar, Keszthely, professor emeritus) Ricz András, (PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Regionális Politika és Gazdaságtani Doktori Iskola) - A kreatív gazdasággal kapcsolatos tanulságok, Dr. Petkovics Györgyi (egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar), Rác Lívia (egyetemi tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar) - A számvitel szerepe a teljesítménymérésben különös tekintettel a lean rendszerekre, Thomas Éva (PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola) - Azonosulni, vagy nem azonosulni? A színházi közönség azonosulásának fokozatai vajdasági példákkal, Lovra Éva (egyetemi hallgató, Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar) Építészet titóista módra: nemzeti, szocialista és modern (1948-1980) és Dr. Gulyás Gizella (nyugalmazott főiskolai tanár, Pedagógiai Akadémia) - A zentai kriptalakó főhadnagy kalandjai - A nyolcvankilenc éves dr. Szeli István tanár úr köszöntése.

A természettudományi szekcióban az előadók bemutatták aktuális kutatásaik eredményeit a mezőgazdaság, környezetvédelem, műszaki tudományok, fizika, vegytan valamint az élelmiszeripari technológiák területéről: Dr. Kiss Ernő (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Fizikai Kémia és Katalízis Laboratórium), Kiss Ferenc magiszter (PhD hallgató, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar) - Hány főtétele van a termodinamikának?, Dr. Molnár Imre (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar) - A fenntartható mezőgazdasági termelés időszerű kérdései, Matijevics Éva magiszter (szakfőiskolai előadó, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola) - Modern multimédiás oktatás - interaktív tábla, Dr. Petkovics Imre (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar, főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola), Petkovics Ármin (egyetemi hallgató, Budapesti Műszaki Egyetem) - Az informatika jövője a felhőben van, Pilipovity Anna (PhD hallgató, Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Gyógyszerészeti Tanszék), Dr. Pósa Mihály (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Gyógyszerészeti Tanszék), Dr. Gaál Ferenc akadémikus (a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet) - Főkomponens-elemzések kémiai alkalmazása és Dr. Pósa Mihály (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Gyógyszerészeti Tanszék), Farkas Zita (PhD hallgató, Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Gyógyszerészeti Tanszék) - Az epesavak sejtmembrán károsító hatása.

Az említetteken kívül további szerzők jelentették be referátumaikat, de a tanácskozáson indokolt okokból kifolyólag személyesen nem tudtak jelen lenni:  Dr. Hamza Gábor akadémikus (az MTA rendes tagja, tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék) Gondolatok a római jog szerepéről a XXI. században, Dr. Raffai Katalin (egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi Tanszék, Budapest) - A Brüsszel I rendelet reformja, különös tekintettel az exequatur eljárásra, Dr. Mester Gyula (egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka; Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi- és Informatika Kar, Informatikai Tanszékcsoport); Simon János (PhD hallgató, Eszéki Egyetem, főiskolai tanársegéd, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola) - Kerekeken gördülő mobil robot navigációja a PFM metódus alkalmazásával, Bozóki Antal magiszter (ügyvéd) – Nemzeti kisebbségek Szerbiában – A nemzeti kisebbségek jogállása és vajdasági magyarság helyzete, Dr. Czékus Géza (egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar) - Szabadka legrégebbi anyakönyvei és anyakönyvi adatok a pestisjárványról, Muhi Béla magiszter (egyetemi tanársegéd, Educons Egyetem, Ügyviteli Közgazdaságtudományi Kar, Turisztikai Tanszék) - A falusi turizmus szerepe az Európai Unió és Szerbia vidékfejlesztési politikájában, Dr. Matuska Ágnes (egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet) - A közönségfunkció létrehozásának lehetőségei kortárs Shakespeare – adaptációkban, Dr. Kaszás Károly (egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar) - Energia és energiahordozók előállítása, települési szilárd hulladék feldolgozásával - a fenntartható fejlődés szempontjából, Dr. Könyves Tibor (egyetemi docens, Megatrend Tudományegyetem, Bioélelmiszertermelői Kar, Topolya)- Az ökológiai szemléletű állattartás lehetőségei a Vajdaságban és Matuska Márton (nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista) - Dokumentumpótlás egy üres iratgyűjtőbe - A Vajdasági Levéltárban nincs meg az Újvidéken kivégzett magyarok névsora!

A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2010 elnevezésű tudományos tanácskozáson összesen 32 referátum hangzott el, illetve jelentettek be, a társadalom- és természettudományok  területén folyó kutatásokról.

A tanácskozási kötetet Szabadkán és Újvidéken mutatta be nyilvánosan a Társaság.

A szabadkai könyvbemutatóra 2011. október 19-én került sor a Szabadkai Könyvtár első emeleti olvasótermében, 19 órai kezdettel. A társadalomtudományi szekció referátumait Dr. Tóth Lajos, nyugalmazott egyetemi tanár mutatta be, míg a természeti tudományi szekció referátumait Dr. Mester Gyula, egyetemi tanár.

Az újvidéki könyvbemutatóra 2011. november 7-én került sor a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ klubtermében, 17 órai kezdettel. A társadalomtudo-mányi szekció referátumait Dr. Pál Tibor, egyetemi docens mutatta be, míg a természettudományi szekció referátumait Dr. Kiss Ernő, nyugalmazott egyetemi tanár. 

A tanácskozási kötet általános részeinek letölthető változata:

A kötet fedőlapja, belső címlapja és előszava
Tartalomjegyzék és CIP
A kötetben szereplő tanulmányok szerzői
Zusammenfassung

A tanulmányok letölthető változata:

Kastori Rudolf - A szennyezett talajok fitoremediációja –lehetőségek és korlátok

Hamza Gábor - Gondolatok a római jog szerepéről a XXI. században

Prugberger Tamás - A lakossági és az előállítói „fogyasztással” összefüggő jogügyletek társadalompolitikai és jogi problémái

Tóth Lajos - Nemzeti önismeret, önbecsülés – nemzettudat - A nemzetek közti egyenrangúság és multikulturalizmus alappillérei

Raffai Katalin - A Gambazzi ügy és hatása a Brüsszel I rendelet átalakítására

Bozóki Antal - A nemzeti kisebbségek védelme - Jogszabályok és gyakorlat

Markovics-Majtényi András - Egy kisebbségi (szerzett) jog kialakulása

Hegedüs Katalin - Söpörjük a szőnyeg alá!? Pedofília a világi- és az egyházjogban

Czékus Géza - Szabadka legrégebbi anyakönyvei

Bálint István - A nemzeti identitás válsága

Pál Tibor - „A királynő tábornagya”, 300 éve született Hadik András (1710-1790) futaki gróf

Stojkovski Boris - Egy bizánci könyv a reneszánszi Bácson

Uri Ferenc - Csúrog,  a magyarság második betelepítésétől (1873)

Mezei Zsuzsanna - Az 1944-45-ös évi atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltárban

Matuska Márton - Dokumentumpótlás egy üres iratgyűjtőbe

Szedmina Lívia - Nagy utazás – az ír-amerikai delegáció írországi látogatása 1919 tavaszán

Somogyi Sándor, Ricz András - A kreatív gazdasággal kapcsolatos tanulságok

Petkovics Györgyi, Rác Lívia- A számvitel szerepe a teljesítménymérésben különös tekintettel a lean rendszerekre

Muhi B. Béla - A falusi turizmus szerepe az Európai Unió és Szerbia vidékfejlesztési politikájában

Matuska Ágnes - A közönségfunkció létrehozásának lehetőségei kortárs Shakespeare – adaptációkban

Thomas Éva - Azonosulni, vagy nem azonosulni? A színházi közönség
azonosulásának fokozatai vajdasági példákkal

Lovra Éva - Építészet titóista módra: nemzeti, szocialista és modern (1948-1980)

Kiss Ernő, Kiss Ferenc - Hány főtétele van a termodinamikának?

Molnár Imre - A fenntartható mezőgazdasági termelés időszerű kérdései

Kaszás Károly - Energia és energiahordozók előállítása, települési szilárd hulladék feldolgozásával - a fenntartható fejlődés szempontjából

Könyves Tibor, Vukosav Marija. Ivanc Aleksandar, Bošković Jelena. Mišćević Branislav - Az ökológiai szemléletű állattartás lehetőségei a Vajdaságban

Mester Gyula - Szervizrobotok

Matijevics Éva - Modern multimédiás oktatás - interaktív tábla

Petkovics Imre, Petkovics Ármin - Az informatika jövője a felhőben van

Pósa Mihály, Pilipović Ana, Gaál Ferenc - Főkomponens-elemzések kémiai alkalmazása

Pósa Mihály, Farkas Zita - Az epesavak sejtmembrán károsító hatása

Gulyás Gizella - A zentai kriptalakó főhadnagy kalandjai - A nyolcvankilenc éves
dr. Szeli István tanár úr köszöntése