Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2009

- tudományos tanácskozás -

A Társaság hagyományosan minden esztendőben, november első felében, ünnepi tudományos tanácskozást szentel a Magyar Tudomány Ünnepének. A 2009. évi tanácskozás a Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2009 elnevezést viselte. Mint minden évben, a tanácskozásnak 2009-ben is Újvidék adott otthont, a Tartományi Végrehajtó Tanács harmadik emeleti tanácstermében, november 7-én, 10 órai kezdettel. Az évente rendszeresen megszervezésre kerülő rendezvény kiváló alkalmat nyújt vajdasági és anyaországi kutatóinknak aktuális, egyéni és csoportos, kutatásaik és kutatási eredményeik bemutatására. A tanácskozás megszervezését támogatta a Magyar Tudományos Akadémia, Vajdaság Tartomány Végrehajtó Tanácsa és a Szekeres László Alapítvány.

A tanácskozás munkaelnökségét Dr. Szalma József, egyetemi tanár, a VMTT elnöke, Dr. Kastori Rudolf akadémikus, nyugalmazott egyetemi tanár, az MTA külső tagja, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja és Dr. Molnár Imre, nyugalmazott egyetemi tanár alkották.

A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken-2009 tanácskozást Dr. Szalma József egyetemi tanár, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja, a Társaság elnöke nyitotta meg. A köszöntők során a tanácskozás résztvevőit üdvözölte és a tanácskozást jelenlétével megtisztelte Nagy Ferenc, a Magyar Köztársaság Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja, Szentgyörgyi Klára, konzul, a Magyar Köztársaság Belgrádi Nagykövetségének nevében, valamint Dr. Pap Endre akadémikus, az Újvidéki Egyetem Természettudományi Kara Matematika és Fizika Tanszékének rendes egyetemi tanára, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke, az Akadémia nevében.

Az ünnepi köszöntőket két természettudományi plenáris előadás követett. Elsőként Dr. Kastori Rudolf akadémikus szólalt fel. Előadásának témája A mezőgazdasági biomassza fűtőanyagként történő felhasználásának agroökológiai vonatkozásai volt. Öt Dr. Lehoczky Éva, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a keszthelyi Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdasági Karának egyetemi tanára követte, A gyomnövények szerepe a talaj-növényrendszer tápanyagforgalmában c. előadásával.


A plenáris előadások után a munka szekciókban folyt - előbb következtek a társadalomtudományi, majd a természettudományi témájú előadások. Az előadások tudományos szakterületek szerinti beosztása nem bontotta meg a tanácskozás plenáris jellegét.

A társadalomtudományi szekció keretében több mint húsz szerző vett részt referátummal a jogtudomány, oktatásügy, történelem, kisebbségpolitika, könyvtár- és levéltártudomány és más tudományágak területéről. E szekcióban a következő referátumok szerepeltek: Dr. Prugberger Tamás DsC - Az autonómia, illetőleg az önkormányzatiság és a kollektív jogok tartalma, jelentősége és időszerűsége, Pákozdy Csaba - A kisebbségvédelem mai nemzetközi jogi eszközrendszere az európai  közösségi jog és a tagállami jogok fényében, Miavecz Béla magiszter - A kisebbségi hivatalos nyelvhasználati jogok a gyakorlatban, Bozóki Antal magiszter - A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája és a szerbiai jogszabályok, Dr. Szalma József, Dr. Szalma Mária, Dudás Attila magiszter - Hivatalos kisebbségi nyelv- és íráshasználat a polgári peres eljárásban, Szalai Anikó - A nemzetközi szerződések felfüggesztése fegyveres konfliktus miatt, Dr. Raffai Katalin - Uniós alapszabadságok kontra tagállami jogszabályok avagy az uniós állampolgár névviselési jogát meghatározó szabályok ellentmondásai, Beretka KatinkaMit ér az ember, ha magyar Topolyán?, Dr. Tattay LeventeAz innováció helyzete Magyarországon, Dr. Szűcs Magdolna - Mit jelentett dediticiusnak lenni a római történelem folyamán?, Uri FerencMikor alapították Újvidéket?, Borisz Sztojkovszki magiszter - Középkori- délvidéki adatok a dubrovniki (raguzai) levéltárakban, Dr. Rókai Péter - Az utolsó nemesi felkelés (1809) és Dél-Magyarország, Belovai József - A nemzetiségek és a népoktatási politika az Osztrák-magyar Monarchiában, Mezei Zsuzsanna - Az 1944/45-ös rendszerváltás a Vajdasági Levéltár fondjaiban, Pál Tibor magiszter - Az igazság útján - A Tartományi Igazságfeltáró Bizottság munkájáról-kutatásairól az 1941-1948. évek közötti eseményekről, Dr. Tóth Lajos - Az anyanyelvű oktatás kisebbségi létünk záloga – Felsőoktatásunk minőségi fejlesztésének fő irányvonalai, Dr. Somogyi SándorA felsőoktatási minőségügy egy lehetséges megközelítése, Hegedűs D. Katalin - Az (in)tolerancia vajúdása és Bálint István - Anyaország vagy anyanemzet - Újra kell fogalmazni a magyar nemzetstratégiát c. előadása.

A természettudományi szekcióban kiemelkedő hazai és anyaországi kutatóink mutatták be aktuális kutatásaik eredményeit a mezőgazdaság, környezetvédelem, műszaki tudományok, vegytan valamint az élelmiszeripari technológiák területéről: Dr. Molnár ImreA mezővédő erdősávok jelentősége a szántóföldi növénytermesztésben – Dr. Erdősi József emlékére, Dr. Jódal István - Fenyőfélék - fák és cserjék magyar-szerb névszótára rövid ismertetővel, Dr. Molnár Imre – Koberszky Katica magiszter – A génmódosított haszonnövények és a velük kapcsolatos aggodalom, Kiss E. Ferenc magiszter, Dr. Mićić D. Radoslav, Dr. Kiss E. Ernő - Gazdasági és környezetvédelmi összefüggések, Dr. Pósa Mihály, Dr. Csanádi János és Dr. Gaál FerenczAz epesavak önszerveződése és hidrogén hidas aggregátumai, Dr. Könyves Tibor, Dr. Mišćević Branislav, Dr. Ivanc Aleksandar és Vukosav Marija magiszter - Mikotoxinok a tejben, Dr. Mester GyulaNano- és mikrorobotok, Szépe Tamás - Intelligens robotirányítás támogatása távoli érzékelő rendszerrel, valamint Prim. Dr. Horváth-Militicsi KárolyMegemlékezés Selye Jánosról, a stressz-elmélet megteremtőjéről c. előadása.

Az említetteken kívül további szerzők nyújtották be referátumaikat, viszont a tanácskozáson indokolt okokból kifolyólag személyesen nem tudtak jelen lenni: Dr. Hamza Gábor akadémikus – A trianoni béke és a magyar kisebbségvédelem, Dr. Matuska Ágnes - Film és mutatvány: a narratíva és a geg viszonya Buster Keaton filmszínházában, Matuska MártonMit kell kutatnunk 1944/45 kapcsán?, Muhi B. Béla magiszter - A globális éghajlatváltozás hatásai a fenntartható turizmusra és Biliczky László - Szent-Györgyi Albert délszláv kapcsolatai.

A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2009 elnevezésű tudományos tanácskozásra összesen 36 referátum érkezett be, a társadalom- és természettudományok  területén folyó kutatásokról.

A tanácskozási kötet nyilvános szabadkai könyvbemutatójára 2010. szeptember 17-én került sor a Szabadkai Könyvtár első emeleti olvasótermében, 19 órai kezdettel. A társadalomtudományi szekció referátumait Dr. Tóth Lajos, nyugalmazott egyetemi tanár mutatta be, míg a természettudományi szekció referátumait Dr. Mester Gyula, egyetemi tanár.

Az újvidéki könyvbemutatóra 2010. október 23-én került sor a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület klubtermében, 18 órai kezdettel. A társadalomtudományi szekció referátumait Matuska Márton, publicista mutatta be, míg a természettu-dományi szekció referátumait Dr. Molnár Imre, nyugalmazott egyetemi tanár.

A tanácskozási kötet általános részeinek letölthető változata:

A kötet fedőlapja, belső címlapja és előszava
Tartalomjegyzék és CIP
A kötetben szereplő tanulmányok szerzői
Válogatás a tanácskozáson készült fényképekből
Zusammenfassung

A tanulmányok letölthető változata:

Kastory Rudolf - A mezőgazdasági biomassza fűtőanyagként történő
hasznosításának agroökológiai vonatkozásai

Hamza Gábor - Traité de Paix de Trianon et la protection des minorités en Hongrie

Lehoczky Éva - A gyomnövények szerepe a talaj - növény rendszer tápanyagforgalmában

Prugberger Tamás - Az autonómia, illetőleg az önkormányzatiság és a kollektív jogok tartalma, jelentősége és időszerűsége

Pákozdi Csaba - A kisebbségvédelem mai nemzetközi jogi eszközrendszere az európai közösségi jog fényében

Miavecz Béla - Kisebbségi hivatalos nyelvhasználati jogok a gyakorlatban

Bozóki Antal - A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája és a szerbiai jogszabályok

Szalma József, Szalma Mária és Dudás Attila - Hivatalos kisebbségi nyelv- és íráshasználat a polgári peres eljárásban

Beretka Katinka - Mit ér az ember, ha magyar Topolyán?

Szalai Anikó - A nemzetközi szerződések alkalmazásának felfüggesztése fegyveres konfliktus miatt

Raffai Katalin - Uniós alapszabadságok kontra tagállami jogszabályok avagy az uniós állampolgár névviselési jogát meghatározó szabályok ellentmondásai

Tattay Levente - Az innováció helyzete Magyarországon

Szűcs Magdolna - Mit jelentett dediticiusnak lenni a római történelem folyamán?

Uri Ferenc - Mikor alapították Újvidéket?

Stojkovski Boris - Középkori délvidéki adatok а Dubrovniki (Raguzai) Levéltárban

Rokay Péter - Az utolsó nemesi felkelés Dél-Magyarországon

Belovai József - A nemzetiségek és a népoktatási politika az Osztrák-Magyar Monarchiában

Szalma József - Trianonról 90 év után

Mezey Zsuzsanna - Rendszerváltás a Vajdaságban 1944/45-ben a Vajdasági Levéltár fondjainak tükrében

Pál Tibor - Az igazság útján - A Tartományi Igazságfeltáró Bizottság munkájáról, kutatásairól az 1941-1948 közötti eseményekről

Matuska Márton - Mit kell kutatnunk 1944/45 kapcsán?

Tóth Lajos - Az anyanyelvű oktatás a kisebbségi létünk záloga

Somogyi Sándor - A felsőoktatási minőségügy egy lehetséges megközelítése

Hegedűs Dévaváry Katalin - Az (in)tolerancia vajúdása

Bálint István - Anyaország vagy anyanemzet?

Matuska Ágnes - Film és mutatvány: a narratíva és a geg viszonya Buster Keaton filmszínházában

Muhi B. Béla - A globális éghajlatváltozás hatásai a fenntartható turizmusra

Molnár Imre - Az erdősávok jelentősége a szántóföldi növénytermesztésében

Jódal István - Fenyők – fák és cserjék magyar-szerb névszótára rövid ismertetővel

Molnár Imre és Kobersky Katica - Génmódosított haszonnövények és a velük kapcsolatos aggodalmak

Kiss E. Ferenc, Mićić D. Radoslav és Kiss E. Ernő - Gazdasági és környezetvédelmi összefüggések

Pósa Mihály, Csanádi János és Gaál Ferenc - Az epesavak önszerveződése és hidrogén hidas aggregátumai

Könyves Tibor, Mišćević Branislav, Ivanc Aleksandar és Vukosav Marija - Mikotoxinok a tejben

Mester Gyula - Nano- és mikrorobotok

Szépe Tamás - Robotirányítás támogatása távoli érzékelő rendszerrel

Horváth-Militicsi Károly - Megemlékezés Selye Jánosról, a „Stressz”-elmélet megalkotójáról

Biliczky László és Gulyás Gizella - Szent-Györgyi Albert délszláv kapcsolatai